• Alle produkter

Miljø og kvalitet

Wulff Supplies ISO 9001:2015- och 14001:2015-certificert.

Smiley-rapport


Værdier og forretningsprincipper

Wulff Supplies vil sikre, at de produkter, vi tilbyder vores kunder og partnere, er fremstillet i henhold til etisk acceptable principper. Reglerne for etisk forretningsførelse udtrykker vores minimumstandard. Målet er en konstant forbedring af arbejdsmiljøet og arbejdsbetingelserne ud fra et etisk socialt perspektiv. Reglerne for etisk forretningsførelse gælder for hele virksomheden og for leverandører og underleverandører, som producerer og håndterer produkter for Wulff Supplies. Reglerne definerer medarbejdernes grundlæggende rettigheder og er baseret på ILO-konventionen.


Etik og moral

Wulff Supplies’ holdning til god forretningsskik, ærlighed, integritet og ansvar skal overholdes, og eventuel indblanding i bestikkelse, afpresning og korruption under nogen form tolereres ikke af Wulff Supplies.

Wulff Supplies skal drive forretning i overensstemmelse med gældende love og direktiver og afstår endvidere fra at indgå i konkurrencebegrænsende aftaler.


Partnersamarbejde

Kunder

Det skal være nemt at være kunde hos Wulff Supplies. Vi skal gøre vores yderste for, at kunderne skal opleve Wulff Supplies som en virksomhed, de kan stole på. Kunderelationerne skal bygge på forretningsfordele.

Vi driver et systematisk kvalitetsarbejde og følger et internationalt anerkendt kvalitetsstyringssystem, ISO 9001. Vi skal tage initiativ til dialog med vores kunder, hvor vi følger op på, hvor gode vi er til at tilfredsstille kundernes behov. Kundesynspunkter skal behandles som en mulighed for forbedringer.

Al salg og markedsføring af varer eller tjenester skal overholde alle vedtagne og retslige normer i det pågældende land. Vores markedskommunikation skal være kundeorienteret, støtte forretningen og give et positivt billede af koncernen.


Leverandører

På de områder, hvor Wulff Supplies har indflydelse, skal koncernen stræbe efter, at leverandører og underleverandører følger relevante principper i disse regler for etisk forretningsførelse.

Wulff Supplies skal træffe egnede foranstaltninger til at vurdere og vælge prioriterede leverandører og samarbejdspartnere.

Vi skal konstant udvikle de forretningsmæssige relationer til vores leverandører for at skabe fordele for kunderne og tilgængelighed for alle brugere af vores tjenester.


Produkter

Wulff Supplies vælger produkter, som tager hensyn til miljøet og samtidig holder det rette kvalitetsniveau. Ved at strukturere valget af produkter og koordinere mængder med nøglekunder skabes miljøprodukter, som ikke behøver være dyrere end andre produkter.


Foreningsfrihed

Hvor lokale eller gældende love tillader det, skal alle ansatte have ret til at danne, være medlem eller ikke være medlem af fagforeninger og have ret til kollektive forhandlinger, når de er ansat hos Wulff Supplies.

Tvangsarbejde og andet påtvunget arbejde

Wulff Supplies tolererer ingen form for tvangsarbejde eller andet påtvunget arbejde, og alle ansatte har ret til at forlade sin ansættelse i henhold til aftale eller lokale love.


Menneskerettigheder og børnearbejde

Wulff Supplies støtter og respekterer internationale love vedrørende menneskerettigheder og sikrer dermed, at selskabet ikke deltager i overtrædelser af menneskerettighederne.

Wulff Supplies må ikke deltage i nogen form for børnearbejde eller andre former for udnyttelse af børn. Der må ikke ansættes personer, før den obligatoriske skolegang er afsluttet, eller før en person er fyldt 15 år, og ingen under 18 år må arbejde med risikofyldt arbejde inden for Wulff Supplies.


Arbejdsmiljø og sikkerhed

Wulff Supplies skal sikre et arbejdsmiljø for alle ansatte, som er sundt, sikkert og i overensstemmelse med internationale normer og lokale love. Egenkontroller gennemføres 1 gang/ år i forbindelse med medarbejdersamtaler.

Hver medarbejder har ansvaret for at udføre sit arbejde på en sikker måde og medvirke aktivt til, at vores fælles arbejdsmiljø er sikkert. Sundhedsarbejdet skal bestå af følgende dele

  • fremme af medarbejdernes sundhed
  • forebyggelse af sygdom og ulykker
  • rehabilitering af medarbejdere under og efter sygefravær

Ingen medarbejdere må udføre arbejde eller opholde sig på arbejdspladsen under påvirkning af alkohol eller medicin. Medarbejdere med alkohol- eller medicinrelaterede problemer har selv et ansvar for at søge hjælp, enten privat eller via virksomhedens sundhedsprogram.


Diskriminering

Mangfoldighed blandt Wulff Supplies ansatte er positivt, og ingen skal forskelsbehandles uanset hudfarve, køn, seksuel orientering, nationalitet, forældrenes status, civilstand, graviditet, religion, politisk tilhørsforhold, etnisk baggrund, social baggrund, social position, alder, fagligt medlemskab eller funktionsnedsættelse. Splid i form af fysiske eller psykiske overgreb tolereres ikke hos Wulff Supplies, heller ikke trusler under nogen form.


Miljø bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling er et nøglebegreb for Wulff Supplies, og ressourcespild skal undgås, når dette er muligt. Wulff Supplies støtter innovativ udvikling af produkter og tjenester, som giver miljømæssige fordele og fremmer et større miljøansvar.

Wulff Supplies stræber efter en ressourcebesparende materialeanvendelse, hvilket indebærer en bedre materiale- og energiudnyttelse. Wulff Supplies har også en forebyggende holdning over for de miljømæssige udfordringer og arbejder aktivt for, at det materiale, vi anvender i dag, løbende udskiftes med mere miljøvenligt materiale, og at farlige stoffer undgås, når der findes egnede og mere miljøvenlige alternativer.

Miljøarbejdet er struktureret og følger et internationalt anerkendt miljøstyringssystem, ISO 14001.

Dette indebærer, at der stilles krav til både os selv og til vores leverandører/underleverandører.


Samfundsengagement

Hvert eneste selskab i Wulff Supplies-koncernen skal stræbe efter at etablere gode relationer i de lokale samfund, hvor de opererer. Forretningsmæssige beslutninger, som kan antages at påvirke samfundet generelt, skal så vidt muligt altid baseres på – eller snarest muligt følges af – diskussioner med samfundsrepræsentanter med det formål at identificere eventuelle behov for fælles foranstaltninger.

Wulff Supplies-koncernen skal være politisk uafhængig og ikke bidrage økonomisk direkte til politiske partier eller kandidater.

Vores sponsorsamarbejde skal være til nytte for både den sponsorerede organisation og for Wulff Supplies. Sponsorbidrag må ikke loves, tilbydes eller afgives til arrangementer, som arrangeres af personer eller organisationer, hvis mål er uforenelige med Wulff Supplies’ regler for etisk forretningsførelse, eller som ville kunne skade Wulff Supplies’ omdømme.